Zdrowaś bądź, Maryja

1. Zdrowaś bądź Maryja, * niebieska lilija, * Panu Bogu miła, * Matko litościwa: * Tyś jest nasza ucieczka, * Najświętsza Maryja.
2. Maryja wielebna, * ukaż drogę pewną * przykazania Twego * Boga Wszechmocnego, * On ci wszystka nadzieja * zbawienia naszego.
3. Łaskiś pełna Pańskiej, * czystości anielskiej, * Pannaś nad pannami, * Święta nad świętymi. * O Najświętsza Maryja, * módl się dziś za nami.
4. Pełna wszech światłości, * wielkiej pokorności, * bez grzechuś poczęła, * wielką sławę wzięła, * przez Twoje narodzenie * wziął świat pocieszenie.

1. Zdrowa bądź Marya,
Niebieska lilia:
Matko Stwórcy swego,
Boga wszechmocnego!
Jedyna ucieczko świata upadłego. *

2. Marya wielebna,
Ukaż drogę pewną
Przykazania Twego
Boga wszechmocnego,
Onci wszystka nadzieja zbawienia naszego.

3. Łaskiś pełna Pańskiej,
Czystości anielskiej,
Pannaś nad pannami,
Święta na świętymi;
O Najświętsza Marya, módl się dziś za nami.

4. Pełna wszech światłości,
Wielkiej pokorności,
Bez grzechuś poczęła,
Wielkąś sławę wzięła,
Przez twoje narodzenie wziął świat pocieszenie.

5. Pan stworzył Adama,
Ludzkiego plemienia
Ojca, Ewę matkę,
Co zgrzeszyli jabłkiem,
Lecz tyś naprawiła, co Ewa straciła.

6. Z tobą był Duch święty,
Syn Boży poczęty
W twym żywocie czystym,
Trójcy świętej miłym,
I z ciebie się narodził obyczajem dziwnym.

7. Błogosławionaś ty
Nad wszystko stworzenie,
Pan Bóg wszechmogący
Dał przez cię zbawienie;
Jezus, Syn Twój, odkupił wszystko ludzkie plemię.

8. Tyś jest litościwa,
Matko nasza miła,
Jaśniejsza nad słońce
W najświętszej zasłudze,
W twojejci są obronie wszyscy grzeszni ludzie.

9. Między niewiastami,
Czystemi pannami
Tyś sama najczystsza,
Królowa Anielska;
Nie była Panu Bogu żadna nad cię milsza.

10. Błogosławion Owoc
Żywota twojego,
Jezus miłościwy,
Syn Boga żywego;
Bądźże Jemu cześć, chwała z dobrodziejstwa Jego.

11. Twoje zmiłowanie,
Jezu Chryste Panie,
Daj ludowi Twemu,
Tu dziś zebranemu,
Przez zasługi Matki Twej domieść chwały wiecznej.

12. Amen, wszyscy rzeczmy,
Wierni chrześcianie,
Cośmy się tu zeszli
Ku chwale tej Pannie,
Zachowaj nas od złego twojemi prośbami* - Pierwsza zwrotka została w tym egzemplarzu poprawiona ołówkiem w nieznanym czasie na:

1. Zdrowaś bądź Marya,
Niebieska lilia:
Panu Boga miła,
Matko litościwa,
Tyś jest nasza ucieczka,
Najświętsza M[arya].