Archanioł Boży, Gabryjel

1. Archanioł Boży Gabryjel, * posłan do Panny Maryi, * z majestatu Trójcy Świętej, * tak sprawował poselstwo k’Niej: * „Zdrowaś Panno, łaski pełna, * Pan jest z Tobą, to rzecz pewna”.

2. Panna się wielce zdumiała * z poselstwa, które słyszała. * Pokorniuchno się skłoniła, * jako Panna świątobliwa; * zasmuciła się z tej mowy, * nic nie rzekła aniołowi.

3. Ale poseł z wysokości, * napełnion Boskiej mądrości, * rzekł Jej: „Nie bój się Maryjo, * najszczęśliwszaś, Panno miła; * znalazłaś łaskę u Pana, * oto poczniesz Jego Syna.

4. Jezus nazwiesz imię Jego, * będzie Synem Najwyższego; * wielki z strony człowieczeństwa, * a niezmierny z strony Bóstwa, * wieczny Syn Ojca wiecznego, * Zbawiciel świata całego”.

5. Temuż Panna uwierzyła, * przyzwalając tak mówiła: * „O, pośle Boga wiecznego, * gdy to wola Pana mego, * toć ja służebnica Jego, * stań się według słowa twego”.

6. Bogu Ojcu Wszechmocnemu, * Synowi Jego miłemu * i Duchowi Najświętszemu, * Bogu w Trójcy jedynemu * dziękujmy w uniżoności za ten cud Jego miłości.

1. Archaniół Boży Gabryel,
Posłan do Panny Maryej
Z Majestatu Trójcy świetej,
Tak sprawował poselstwo k'niej:
Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

2. Panna się wielce zdumiała
Z poselstwa, które słyszała,
Pokorniuchno się skłoniła,
Jako panna sromięźliwa,
Zasmuciła się z tej mowy,
Nic nie rzekła Aniołowi.

3. Ale Poseł z wysokości
Napełnion Boskiej mądrości,
Rzekł jej: Nie bój się, Marya,
Najszczęśliwszaś, Panno miła,
Nalazłaś łaskę u Pana,
Oto poczniesz Jego Syna.

4. Jezus nazwiesz imię Jego,
Będzieć Synem Najwyższego,
Wielki z strony człowieczeństwa,
A niezmierny z strony Bóstwa:
Wieczny Syn Ojca wiecznego,
Zbawiciel świata wszystkiego.

5. A jakożby to mogło być,
Jęła Panna k'niemu mówić:
Ja nie chcę męża nigdy znać;
Jął jej Anioł tak powiadać:
Iż Duch święty z Swej miłości
Sprawi to w tobie w czystości.

6. Temu Panna uwierzyła,
Przyzwalając, tak mówiła:
O Pośle Boga wiecznego,
Gdyż to wola Pana mego,
Toć ja służebnica Jego,
Stań się według słowa twego.

7. Rychlej, niżby kto mgnął okiem,
Stał się Syn Boży człowiekiem
W żywocie Panny najczystszej,
Ze krwie czystego serca jej,
Sprawą Boga wszechmocnego,
Miłośnika człowieczego.

8. I toć wielka miłość była
Boga Ojca, Jego Syna:
Iż dla człowieka grzesznego
Z majestatu najświętszego
Z miłości wiecznej przed wiekiem
Stał się Syn Boży Człowiekiem.

9. O Aniele Gabryelu,
Najszlachetniejszy z tak wielu,
O Pośle najznamienitszy,
Nie jest równy tobie inszy;
Z poselstwa, któreś sprawował,
Znać, iż cię Bóg umiłował.

10. Pośle Boga wszechmocnego,
Gdyś w tak wielkiej łasce Jego,
Módl się do Pana za nami
I do tej Najświętszej Panny,
Abyśmy z grzechów powstali,
Po śmierci z Nim królowali.

11. Bogu Ojcu wszechmocnemu,
Synowi Jego miłemu
I Duchowi Najświętszemu,
Bogu w Trójcy jedynemu,
Dziękujmy dziś w pokorności
Za ten cud Jego miłości. Amen.