Anioł pasterzom mówił

1. Anioł pasterzom mówił: * „Chrystus się wam narodził * w Betlejem, nie bardzo sławnym mieście, * narodził się w ubóstwie * Pan wszego stworzenia”.
2. Chcąc się dowiedzieć tego * poselstwa wesołego, * bieżeli do Betlejem skwapliwie, * znaleźli Dziecię w żłobie, * Maryję z Józefem.
3. Taki Pan chwały wielkiej * uniżył się Wysoki; * pałacu kosztownego żadnego * nie miał zbudowanego, * Pan wszego stworzenia!
4. O, dziwne narodzenie, * nigdy nie wysłowione: * poczęła Panna Syna w czystości, * porodziła w całości * panieństwa swojego.
5. Już się ono spełniło, * co pod figurą było: * Arona różdżka ona zielona * stała się nam kwitnąca * i owoc rodząca.
6. Słuchajcież Boga Ojca, * jako wam Go zaleca: * ten Ci jest Syn najmilszy, jedyny, * w raju wam obiecany, * Tego wy słuchajcie.
7. Bogu bądź cześć i chwała, * która by nie ustała, * jak Ojcu, tak i Jego Synowi * i Świętemu Duchowi, * w Trójcy jedynemu.

1. Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się nam narodził:
W Bethlejem, nie bardzo podłem mieście,
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.

2. Chcąc się dowiedzieć tego
Poselstwa wesołego:
Bieżeli do Bethlejem spieszliwie
Naleźli Dziecię w żłobie,
Maryą z Józefem.

3. Takci Pan wielkiej chwały,
Uniżył się wysoki:
Pałacu kosztownego żadnego
Nie miał zbudowanego,
Pan wszego stworzenia.

4. O dziwne Narodzenie,
Nigdy niewysłowione:
Poczęła Panna Syna w czystości,
Porodziła w całości
Panieństwa swojego.

5. Już się ono spełniło,
Co pod figurą było:
Aaronowa rószczka zielona
Stała się nam kwitnąca
I owoc rodząca.

6. Słuchajcie Boga Ojca
Jak to Dziecię zaleca:
Ten jest syn mój jedyny kochany,
Wam w raju obiecany
Tego wy słuchajcie.

7. Bogu bądź cześć i chwała,
Która by nie ustała:
Jak Ojcu tak i jego Synowi
I świętemu Duchowi
W Trójcy jedynemu. Amen.