Matko Najświętsza

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Matko Najświętsza! Do Serca Twego, * mieczem boleści wskroś przeszytego, * wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
2. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy * i gdzie ratunku szukać będziemy? * Twojego ludu nie gardź prośbami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
3. Imię Twe, Mario, litością słynie; * Tyś nam pociechą w każdej godzinie, * gdyśmy ściśnieni bólu cierniami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
4. Z każdej, o Matko, do Ciebie strony, * woła w swej nędzy lud uciśniony, * wspieraj nas Twego Serca łaskami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
5. O Matko nasza, Matko miłości! * Niechaj doznamy Twojej litości, * bośmy okryci grzechów ranami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
6. A gdy ostatnia łza z oka spłynie, * o Matko Święta, w onej godzinie * zamknij nam oczy Twymi rękami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

1. Matko Najświętsza, w objęciach Syna schylasz swą głowę na pieszczoty Jego. Biegnę dziś z Tobą, o Matko jedyna, udziel mi rady w drodze życia mego.

2. Ty, Pani, jednym rozpraszasz spojrzeniem ciemną mgłę, burze obawy żeglarzy. Prowadź mą łódkę swej łaski promieniem, udzielaj rady i stój na mej straży.

3. Niepewna, wątła jest łódź życia mego wśród skał, przepaści, wzburzonego morza; Ty ją do portu prowadź szczęśliwego, świeć mi w ciemnościach jak poranna zorza.

4. Kiedy w wyborze złego czy dobrego waham się, widząc rozliczne pokusy, wznoszę wzrok duszy do oblicza Twego, wołając: Matko, udziel dobrej rady.

5. Błogosław Matko i spraw pokój duszy; w niebezpieczeństwie, nieprzyjaciół zdrady, niechaj w nas rozkosz świata cnót nie głuszy, Ty nas chcesz zbawić, więc udzielaj rady!

6. Chwała, cześć Bogu, Ojcu i Synowi, który cnót wszelkich wskazał nam przykłady. Chwała na wieki świętemu Duchowi, Chwała Maryi Matce Dobrej Rady.