Jeden w naturze

Ks. Mioduszewski kwalifikuje śpiew do pieśni przygodnych.

1. Jeden w naturze, w Osobach troisty, * Ojcze i Synu, z Duchem wiekuisty; * we Trzech Osobach nic nie podzielony, * bądź pochwalony.
2. Do Ciebie, Trójco Przenajświętsza, wołam, * na pomoc swoją Ciebie kornie wzywam; * dla Twej dobroci pobłogosław wszemu * stworzeniu swemu.
3. Pokaż ojcowską, Ojcze, łaskę swoją; * Synu, w Krwi Twojej oczyść duszę moją. * Przyjdź, Duchu Święty, pociesz nas w potrzebie, * proszących Ciebie.
4. Sobie równego, Ojcze, Syna rodzisz, * Duchu, społecznie od Obu pochodzisz; * a my w Twej łasce niech się odrodzimy * i z cnót słyniemy.
5. Tyś w Trzech Osobach złączon jest jednością * Bóstwa jednego mocą i wiecznością; * złącz i nas mocno wiary statecznością * i serc miłością.
6. Oddal niezgody, głód, zarazę, wojny, * bądź dla nas grzesznych w łaskach Twoich hojny; * daj dobre życie, grzechów opłakanie, * w łasce skonanie.
7. A gdy doczesne życie już ustanie, * przyjm duszę moją w łasce Twojej, Panie; * niechże oglądam w Trójcy jedynego * Stwórcę swojego.