Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi * i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, * Pan z Tobą, * błogosławionaś Ty między niewiastami * i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. *
Święta Maryjo, Matko Boża, * módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. *
Oto ja, służebnica Pańska, * niech mi się stanie według słowa Twego. *
Zdrowaś Maryjo… *
A Słowo stało się ciałem * i zamieszkało między nami. *
Zdrowaś Maryjo…
K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. *
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, † abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, * przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, * a światłość wiekuista niechaj im świeci. (3 x)


W czasie wielkanocnym śpiewa się
Wesel się, Królowo miła – p. nr 191.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, i poczęła z Ducha świętego.

Zdrowaś Marya łaskiś pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.

Święta Maryo Matko Boża: módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.

Zdrowaś Marya łaskiś pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.

Święta Maryo Matko Boża: módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Asłowo ciałem sie stało i mieszkało między nami.

Zdrowaś Marya łaskiś pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.

Święta Maryo Matko Boża: módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

// Od Wielkanocy do św. Trójcy zamiast Anioł Pański śpiewa się, stojąc, następującą antyfonę z łacińskiego: "Regina cœli".

Wesel się Królowo miła, Bo ten, któregoś zrodziła, Zmartwychwstał Pan nad Panami.

Módl się do niego za nami. Alleluja, Alleluja.

V. Ciesz się i raduj, Panno Marya, Alleluja.
R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.


M ó d l m y s i ę.

Boże, któryś przez zmartwychwstanie syna Swojego Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył: spraw, prosimy Ciebie, abyśmy przez jego Rodzicielkę Pannę Maryą, wiecznego żywota wesele otrzymać mogli. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. R Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.

// (Trzy razy.)

Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

// (Trzy razy.)1. Chwała Bądź Bogu w Trójcy jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu, Temu, który jest w Osobach trojaki, w Bóstwie jednaki.

I Matce Syna bez zmazy poczętej, Panience świętej!


2. A kiedy przyjdzie ostatnia godzina,

Uproś nam łaskę u Swojego Syna

I żal za grzechy, bez zmazy poczęta,

Panienko święta!3. A ci, którzy, już dni swoje skończyli,

I ów straszliwy termin odprawili,

Niech mają pokój, pokój pożądany,

Jezu kochany!

Wychwalajmy, pozdrawiajmy Trójcę Przenajświętszą.

Wychwalajmy, pozdrawiajmy Pannę Przenajświętszą.

By raczyła, uprosiła Łaskę u Syna Swojego.