Chwal, Syjonie, Zbawiciela

1. Chwal, Syjonie, Zbawiciela, * chwal hymnami wśród wesela, * Wodza i Pasterza rzesz! * Ile zdołasz, sław Go śmiało, * bo przewyższa wszystko chwałą, * co wyśpiewać pieśnią chcesz!
2. Chwały przedmiot nad podziwy, * Chleb żyjących, pokarm żywy, * dzisiaj się przedkłada nam! * Chleb ten za wieczerzy stołem * Chrystus, łamiąc z braćmi społem, * apostołom dał go sam!
3. Co Pan czynił przy wieczerzy, * wskazał, że i nam należy * spełniać dla pamięci Nań! * Pouczeni tą ustawą, * chleb i wino na bezkrwawą * odkupienia święcim dań!
4. Dogmat dan jest do wierzenia, * że się w Ciało chleb przemienia, * wino zaś w Najświętszą Krew! * Gdzie zmysł darmo dojść się stara, * serca żywa krzepi wiara, * porządkowi rzeczy wbrew!
5. Pod odmiennych szat figurą * w znakach różny, nie naturą, * kryje się tajemnic dziw! * Ciało strawą, Krew napojem * w obu znakach z Bóstwem swoim * Chrystus cały mieszka żyw!