Międzynarodowy Turniej Chórów Kameralnych

Napisane w dniu 2019-02-28 23:25:03 przez jcuryllo.

Miejsce: Rzeszów
Data rozpoczęcia: 2019-06-08
REGULAMIN Międzynarodowego Turnieju Chórów Kameralnych Promesa – Moniuszko 2019 Rzeszów 8 czerwca 2019 roku

I. INFORMACJE WSTĘPNE
1. Organizatorami Międzynarodowego Turnieju Chórów Kameralnych jest: Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Promesy – Moniuszko 2019. Partnerami Turnieju są: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego, Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2. Turniej odbędzie się w dniu 8 czerwca 2019 roku w Filharmonii Podkarpackiej.
3. Celem Turnieju jest popularyzacja muzyki naszego wielkiego kompozytora Stanisława Moniuszki, a także:
• popularyzowanie twórczości S. Moniuszki,
• promocja wykonawstwa muzyki chóralnej i prezentacja umiejętności na forum międzynarodowym,
• uwrażliwienie członków chórów na twórczość S. Moniuszki, ze szczególnym uwypukleniem nowatorskich opracowań kompozycji wielkiego Twórcy,
• konfrontacja poziomu wykonawstwa chóralnego oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych,
• doskonalenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych,
• nawiązywanie kontaktów międzynarodowych pomiędzy uczestnikami Turnieju.
4. Turniej jest przeznaczony dla chórów kameralnych. Uczestnikami Turnieju mogą być chóry kameralne (jednorodne, mieszane, w tym dziecięce i młodzieżowe) liczące od 12 do 36 osób.
5. Turniej przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
 kategoria 1 – chóry dziecięce i młodzieżowe
 kategoria 2 – chóry osób dorosłych
6. Dla obu grup Turniej jest jednoetapowy.
7. Każdy zespół chóralny zobowiązany jest wykonać program konkursowy, składający się z dowolnie wybranych utworów, w którym musi znaleźć się kompozycja Stanisława Moniuszki w wersji oryginalnej lub w dowolnym opracowaniu. Pożądane jest, aby repertuar konkursowy był stylistycznie zróżnicowany. Długość trwania programu nie może przekraczać 10 minut. Po przekroczeniu limitu czasu występ chóru może zostać przerwany przez Jury.
Chóry uczestniczące w turnieju mogą zaprezentować program a capella lub z towarzyszeniem instrumentu, bądź zespołu instrumentalnego, przy czym przynajmniej jeden utwór w prezentowanym programie musi być wykonany a capella. Program konkursowy może zawierać utwory w różnych językach narodowych, przy czym przynajmniej jedna kompozycja musi zostać zaprezentowana w języku polskim.

JURY I NAGRODY
1. Prezentacje konkursowe będą oceniane przez międzynarodowe jury, profesorów i dyrygentów, uznanych muzyków i specjalistów w dziedzinie chóralistyki.
2. Chóry będą oceniane według następujących kryteriów:
a. technika wokalna i kultura brzmienia, intonacja, rytm, prawidłowe odczytanie tekstu muzycznego,
b. dobór repertuaru i jego interpretacja,
c. całościowe wrażenie artystyczne.
3. Prezentacje utworów Jury ocenia w skali od 1 do 10 punktów.
4. O podziale nagród decyduje wyłącznie Jury.
5. Werdykt Jury jest ostateczny, niepodważalny i nie podlega zaskarżeniu.
6. Każdy z uczestniczących chórów otrzyma program przesłuchań.
7. Dla laureatów w każdej kategorii przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe.
8. Po ogłoszeniu wyników konkursu zostanie zorganizowane spotkanie uczestników konkursu z Jurorami, podczas którego Jurorzy będą mogli podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi występów konkursowych oraz udzielić indywidualnych konsultacji.
II. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Zgłoszenia udziału w Turnieju należy nadesłać na KARCIE ZGŁOSZENIA za pośrednictwem:
 poczty elektronicznej na adres: moniuszko@zsm2.resman.pl lub
 poczty tradycyjnej na adres: Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara ul. J. III Sobieskiego 15, 35-002 Rzeszów
Karta zgłoszeniowa powinna być wypełniona czytelnie pismem drukowanym oraz zawierać krótką informację o zespole, w tym najważniejsze osiągnięcia (maksymalnie 5).
2. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 8 kwietnia 2019r. Przesłanie zgłoszenia po terminie uniemożliwi umieszczenie nazwy zespołu chóralnego w programie turnieju.
3. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego, a o zakwalifikowaniu przez organizatora do Turnieju decyduje powołana przez organizatora Rada Artystyczna, której decyzja zostanie opublikowana na stronie www.moniuszko2019.rzeszow.pl w dniu 16 kwietnia 2019 r.
4. Kolejność prezentacji turniejowych zostanie ustalona po zamknięciu listy zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące listy uczestników oraz godzinowego planu przesłuchań i prób będą zamieszczone na stronie internetowej www.moniuszko2019.rzeszow.pl.
5. Wszelkie koszty związane z udziałem w turnieju tj. podróż, ewentualne noclegi oraz wyżywienie pokrywają uczestnicy. Uczestnicy konkursu we własnym zakresie rezerwują miejsca noclegowe.
6. Wszystkie przesłuchania konkursowe będą przeprowadzane publicznie i mogą być bez jakiejkolwiek odpłatności, za zgodą organizatora, transmitowane przez radio, telewizję, Internet oraz rejestrowane, nagrywane, filmowane, fotografowane, a następnie rozpowszechniane przez upoważnione instytucje.
7. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w regulaminie Turnieju, bez możliwości odwołania.

Źródło: Międzynarodowy Turniej Chórów Kameralnych

Wcześniejsze Nowości

Musica in Urbe Konkurs i Festiwal Chóralny

Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji Konkursu i Festiwalu Chóralnego „Musica in Urbe”, który odbędzie sie w Bydgoszczy w dniach 27-28 kwietnia 2019 r.
 
Konkurs i Festiwal Chóralny w Bydgoszczy…

I Kongres Chóralistyki Polskiej

W 2019 r. odbędzie się 50. jubileuszowa edycja Festiwalu Chóralnego Legnica Cantat. Z tej okazji pragniemy zaprosić Państwa do udziału w I. Kongresie Chóralistyki Polskiej. Na program złoży się pięć sesji panelowych:

1. Chóry Akademickie

Cantate Deo

Kontakt: Maria Tronina: 017 8535257
Anna Marek-Kamińska : 600159077

KARTA ZGŁOSZENIA
do XXIII Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej
„Cantate Deo” w Rzeszowie, 14-15.06.2019 r.
 
 
1. Nazwa Chóru…