VI Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek

Napisane w dniu 2019-01-12 14:46:21 przez jcuryllo.

Miejsce: Rzeszów , Studium Muzyki Liturgicznej
Data rozpoczęcia: 2019-01-26

 

VI Edycja Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

26 stycznia( sobota) 2019 roku
Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie.
2. Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek odbędzie się 26 stycznia 2019r. i ma charakter międzynarodowy.
3. Konkurs skierowany jest do amatorskich zespołów chóralnych, zespołów wokalno – instrumentalnych oraz do orkiestr i zespołów instrumentalnych (dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych także studenckich).

4. Cele konkursu:
a. podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich, scholi kościelnej i zespołów wokalno – instrumentalnych oraz orkiestr
b. ocena dorobku artystycznego zespołów
c. integracja amatorskiego ruchu artystycznego w województwie podkarpackim
d. ocena pracy dyrygentów (doskonalenie zawodowe)
5. W przesłuchaniach konkursowych mogą brać udział:

1.Chóry ( dorośli):
a. chóry jednorodne
b. chóry mieszane
c. chóry kameralne do 19 osób

2. Chóry seniorskie ( 55+)

3.Chóry, zespoły dziecięce (do lat 18 - dziecięce i młodzieżowe):
a. dziecięce
b. młodzieżowe
e. dziewczęce, chłopięce

4.Orkiestry
a. Zespoły wokalno – instrumentalne
b. Zespoły instrumentalne
c. Orkiestry

6. Zgłoszenia wraz z aktualnym zdjęciem chóru (w formie elektronicznej jpg, tif rozdzielczość minimum 300 dpi) i link do nagrania z ostatniego roku lub załącznik z nagraniem dźwiękowym należy nadsyłać do 22 grudnia 2018. na adres:
Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek
Studium Muzyki Liturgicznej
ul. W. Broniewskiego 26/48, 35 – 206 Rzeszów
lub na e-mail: smlrzeszow@interia.pl
7. Zespoły biorące udział w konkursie uiszczą opłatę akredytacyjną w wysokości 300,00 zł na konto Studium Muzyki Liturgicznej – ING Bank Śląski 08 1050 1445 1000 0091 4053 9694
Wpłaty należy dokonać do dnia 8 stycznia 2019r. W przypadku późniejszej rezygnacji chóru z udziału w konkursie opłata nie będzie zwracana.

Wybór kilku kategorii:

Zespoły mogą wystepować tylko w dwóch, wybranych przez siebie kategoriach.

Opłata akredytacyjna za drugą kategorię wynosi 200 zł. 
8. O zakwalifikowaniu zespołów do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów. Decyzję o zakwalifikowaniu zespoły otrzymują do dnia 27 grudnia 2018 r.
9. Regulamin konkursu przewiduje wykonanie utworów dla zespołów wokalnych i wokalno- instrumentalnych:
a. przynajmniej jeden utwór polskiego kompozytora
b. utwory dowolne, zróżnicowane pod względem stylu (epoki) w tym: jeden utwór może być wykonywany
z akompaniamentem instrumentu – fortepianu lub innego dowolnie wybranego instrumentu, ewentualnie małego zespołu kameralnego
c. wykonują obowiązkową kolędę lub pastorałkę wskazaną przez organizatorów – podczas konkursu
i na koncercie finałowym – Przybieżeli do Betlejem.
d. czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut ! Można prezentować do 3 zw. wybranej kolędy lub pastorałki. Prezentacja nie może być krótszy niż 10 min. z wejściem.
e. Podany program nie może zostać zmieniony. Można prezentować do 3 zw. wybranej kolędy lub pastorałki.
10. Regulamin konkursu dla orkiestr i zespołów instrumentalnych:
a. czas prezentacji nie może przekroczyć 20 minut ! Można prezentować do 3 zw. wybranej kolędy lub pastorałki. Prezentacja nie może być krótszy niż 15 min. z wejściem,
b. utwory dowolne, zróżnicowane pod względem stylu,
c. obowiązkowy utwór: "Przybieżeli do Betlejem” dowolnego opracowania lub
11. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za wykorzystanie utworów, do których prawa są zastrzeżone.
12. Szczegółowych informacji udziela:
Studium Muzyki Liturgicznej – dr Anna Marek-Kamińska
ul. W.Broniewskiego 26/48, 35 – 206 Rzeszów
Tel. 600159077,
www.unanime.pl,
smlrzeszow@interia.pl
13. Zespoły biorące udział w konkursie obowiązkowo deklarują udział w koncertach we wskazanych przez organizatorów kościołach rzeszowskich w dniu 26 stycznia 2019r.

Regulamin Jury
1. Jury powołane przez organizatora składa się ze znanych i wybitnych muzyków.
2. Jury ocenia i przyznaje nagrody w trzech kategoriach:
zespoły wokalny dorosłe, zespoły wokalne dziecięce/ młodzieżowe, orkiestry/ zespoły instrumentalne.
3. Nagrody:
a. W miarę posiadanych środków, organizator przyznaje nagrody finansowe dla czterech zespołów
w danej kategorii, które otrzymają najwyższą liczbę punktów.
b. Jury ma prawo do innego podziału nagród niż przewiduje regulamin,.
c. Chóry, które zajmą I, II, III miejsce otrzymają dodatkową nagrodę w postaci pamiątkowej statuetki.
d. Wszystkie zespoły uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.
e. Wysokość nagród finansowych zależna będzie od pozyskanych środków.
4. Ocenie Jury podlega: dobór repertuaru, intonacja, emisja głosu, interpretacja, stopień trudności utworu.
5. Każdy członek Jury przyznaje poszczególnym występom ocenę w skali od 1-20 punktów za każdy czynnik podlegający ocenie.
6. Jury zobligowane jest do podania wyników konkursu w dniu jego zakończenia – 26 stycznia 2019r.
7. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Postanowienia końcowe
1. Chór, który otrzymał najwyższą nagrodę finansową, w kolejnym festiwalu nie może jej otrzymać (nie dotyczy to nagrody specjalnej), może brać natomiast udział w festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków konkursu.
2. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
3. Kolejność występów w Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek określa organizator w uzgodnieniu
z dyrygentami zgłoszonych zespołów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki uczestników oraz przedmioty do nich należące tak podczas podróży, jak i w czasie trwania konkursu.
5. Ewentualne koszty ZAiKS ponosi występujący chór.
6. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych
1) Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Studium Muzyki Liturgicznej swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań prezentowanych podczas konkursu, w celu ich wykorzystania przez Studium Muzyki Liturgicznej w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c) wprowadzenia do obrotu,
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci internet,
e) publicznego odtwarzania, wyświetlania.
2) Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem
w konkursie.
3) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Studium Muzyki Liturgicznej na potrzeby organizacji konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).
7. Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.Źródło: VI Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek

Wcześniejsze Nowości

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS KOLĘD i PASTORAŁEK w Chełmnie

REGULAMIN 2019

CELE:
- prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych
- pobudzanie zainteresowania muzyką chóralną
- popularyzacja wartościowych artystycznie kolęd i pastorałek
-…

Msza św i koncert

Msza św. i koncert kolęd

20 stycznia br. (w niedzielę) limanowski chór mieszany wystąpi w Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. O godzinie 11:00 chór uświetni swoim śpiewem uroczystą mszę świętą, po której wykona koncert kolęd.  Tym razem wraz z chórem wystąpi …