IV Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek

Napisane w dniu 2017-01-20 17:28:47 przez jcuryllo.

Miejsce: Rzeszów
Data rozpoczęcia: 2017-01-28

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie.
2. Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek odbędzie się 28 stycznia 2017r.
3. Konkurs skierowany jest do amatorskich zespołów chóralnych, scholi i zespołów wokalno – instrumentalnych oraz do orkiestr i zespołów instrumentalnych (dziecięcych, młodzieżowych
i dorosłych także studenckich).


4. Cele konkursu:
a. podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich, scholi kościelnej i zespołów wokalno – instrumentalnych oraz orkiestr
b. ocena dorobku artystycznego zespołów
c. integracja amatorskiego ruchu artystycznego w województwie podkarpackim
d. ocena pracy dyrygentów (doskonalenie zawodowe)
5. W przesłuchaniach konkursowych mogą brać udział:

 

  • Chóry ( dorośli):

a. chóry jednorodne
b. chóry mieszane
c. chóry kameralne do 19 osób

 

  • Chóry, Schole  (do lat 18 - dziecięce i młodzieżowe):

a. dziecięce

b. młodzieżowe
e. dziewczęce, chłopięce

 

  • Orkiestry

a. Zespoły wokalno – instrumentalne
b. Zespoły instrumentalne
c. Orkiestry

 

6. Zgłoszenia wraz z aktualnym zdjęciem chóru (w formie elektronicznej jpg, tif rozdzielczość minimum 300 dpi) należy nadsyłać do 23 grudnia 2016r.  na adres:
Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek
Studium Muzyki Liturgicznej
ul. W. Broniewskiego 26/48, 35 – 206 Rzeszów
lub na e-mail: smlrzeszow@interia.pl
7. Zespoły biorące udział w konkursie uiszczą opłatę akredytacyjną w wysokości 300,00 zł na konto Studium Muzyki Liturgicznej – ING Bank Śląski 08 1050 1445 1000 0091 4053 9694
Wpłaty należy dokonać do dnia 5 stycznia 2017r. W przypadku późniejszej rezygnacji chóru z udziału w konkursie opłata nie będzie zwracana.
W przypadku pozyskania środków zewnętrznych organizator przewiduje możliwość rezygnacji z opłaty akredytacyjnej, o czym poinformuje drogą elektroniczną wszystkie chóry zakwalifikowane do konkursu.
8. Wszystkie zgłoszone zespoły zostaną zakwalifikowane do konkursu. Lista zespołów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.unanime.pl do dnia 02 stycznia 2017r.
9. Regulamin konkursu przewiduje wykonanie utworów dla zespołów wokalnych i wokalno- instrumentalnych:
a. przynajmniej jeden utwór polskiego kompozytora
b. utwory dowolne, zróżnicowane pod względem stylu (epoki) w tym: jeden utwór może być wykonywany
z akompaniamentem instrumentu – fortepianu lub innego dowolnie wybranego instrumentu, ewentualnie małego zespołu kameralnego
c. wykonują obowiązkową kolędę lub pastorałkę wskazaną przez organizatorów – podczas konkursu
i na koncercie finałowym - "Gdy śliczna Panna " dowolnego opracowania.
d. czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut ! Można prezentować do 3 zw. wybranej kolędy lub pastorałki. Prezentacja nie może być krótszy niż 10 min. z wejściem.
e. Podany program nie może zostać zmieniony.Można prezentować do 3 zw. wybranej kolędy lub pastorałki.

10. Regulamin konkursu dla orkiestr i zespołów instrumentalnych:

a. czas prezentacji nie może przekroczyć 20 minut ! Można prezentować do 3 zw. wybranej kolędy lub pastorałki. Prezentacja nie może być krótszy niż 15 min. z wejściem,

b. utwory dowolne, zróżnicowane pod względem stylu,

c. obowiązkowy utwór- Gdy sliczna Panna - dowolnego opracowania !!!
11. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za wykorzystanie utworów, do których prawa są zastrzeżone.
12. Szczegółowych informacji udziela:
Studium Muzyki Liturgicznej – Anna Marek – Kamińska
ul. W.Broniewskiego 26/48, 35 – 206 Rzeszów

Tel. 600159077,

www.unanime.pl,

smlrzeszow@interia.pl
13. Zespoły biorące udział w konkursie obowiązkowo deklarują udział w koncertach we wskazanych przez organizatorów kościołach rzeszowskich w dniu 28 stycznia 2017r.

 

Regulamin Jury

1. Jury powołane przez organizatora składa się ze znanych i wybitnych muzyków.
2. Jury ocenia i przyznaje nagrody w trzech kategoriach: 
 zespoły wokalny dorosłe, zespoły wokalne dziecięce/ młodzieżowe, orkiestry/ zespoły instrumentalne.
3. Nagrody:
a. W miarę posiadanych środków, organizator przyznaje nagrody finansowe dla trzech zespołów
w danej kategorii, które otrzymają najwyższą liczbę punktów.
b. Jury ma prawo do innego podziału nagród niż przewiduje regulamin,.
c. Chóry, które zajmą I, II, III miejsce otrzymają dodatkową nagrodę w postaci pamiątkowej statuetki.
d. Wszystkie zespoły uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.
e. Wysokość nagród finansowych zależna będzie od pozyskanych środków.
4. Ocenie Jury podlega: dobór repertuaru, intonacja, emisja głosu, interpretacja, stopień trudności utworu.
5. Każdy członek Jury przyznaje poszczególnym występom ocenę w skali od 1-20 punktów za każdy czynnik podlegający ocenie.
6. Jury zobligowane jest do podania wyników konkursu w dniu jego zakończenia – 28 stycznia 2017r.
7. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

 

Postanowienia końcowe

1. Chór, który otrzymał najwyższą nagrodę finansową, w kolejnym festiwalu nie może jej otrzymać (nie dotyczy to nagrody specjalnej), może brać natomiast udział w festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków konkursu.
2. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
3. Kolejność występów w Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek określa organizator w uzgodnieniu
z dyrygentami zgłoszonych zespołów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki uczestników oraz przedmioty do nich należące tak podczas podróży, jak i w czasie trwania konkursu.
5. Ewentualne koszty ZAiKS ponosi występujący chór.
6. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych
1) Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Studium Muzyki Liturgicznej swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań prezentowanych podczas konkursu, w celu ich wykorzystania przez Studium Muzyki Liturgicznej w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c) wprowadzenia do obrotu,
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci internet,
e) publicznego odtwarzania, wyświetlania.
2) Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem
w konkursie.
3) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Studium Muzyki Liturgicznej na potrzeby organizacji konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).
7. Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.Źródło: IV Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek

Wcześniejsze Nowości

Serwis MusicamSacram odznaczony za bezpieczeństwo

Dumnie ogłaszamy, że nasz serwis uzyskał ocenę A+ firmy Qualys Inc. jako odpowiedź na test bezpieczeństwa związanego ze stosowaniem certyfikatu SSL. Jest to najwyższa możliwa ocena przyznawana przez tę firmę. Przeznaczona jest tylko dla serwisów…

VIII Spotkania chóralne w Radomsku

Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej CANTABILE
Miasto Radomsko
oraz
Miejski Dom Kultury w Radomsku

Zapraszają

Chóry i Zespoły do udziału w kolejnej
VIII edycji Spotkań chóralnych,
które odbędą się w…

II Zagłębiowski Festiwal Organowy!

24 lipca rusza na terenie Diecezji Sosnowieckiej II Zagłębiowski Festiwal Organowy. Do 2 października odbędzie się aż 16 koncertów. Wydarzenia obejmują koncerty muzyki organowej kameralnej, jazzowej oraz elektronicznej. Usłyszeć będzie można wybitnych…