Matko potężna na Niebie i ziemi

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Matko potężna na Niebie i ziemi! I co nie gardzisz prośbami naszymi. Oto Twe dzieci głos wznoszą do Ciebie, Wspieraj Maryjo, wspieraj nas w potrzebie.

2.  O! której serca dobroć głoszą wieki, niech Twej, grzesznicy, doznamy opieki. Czystsza nad kryształ, Tyś Niepokalana, zagniewanego błagaj Niebios Pana.

3.  W Twe ręce Matko, wszystkie nasze sprawy, składamy dobra, cierpienia, zabawy. Będziem szczęśliwi przy Twojej pomocy, strzeż nas Maryjo i we dnie i w nocy.

4.  Twa miłość Matko, święta miłość Boga, jest do naszego szczęścia pewna droga. Sługom, co raczysz mieć w swojej obronie, tę miłość zjednaj w życiu i przy zgonie.