Ty jesteś Chryste zwierzchnikiem i głową

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Ty jesteś Chryste zwierzchnikiem i głową wszyst  kich pasterzy Twojego Kościoła, przyjmij więc hołdy składane z radością w święto Rafała.

2.  Ty Go wybrałeś, by służył Ci wiernie  jako uczestnik Twojego kapłaństwa;  On zaś z miłością otaczał opieką  lud odkupiony.

3.  Był przewodnikiem i wzorem dla wiernych, światłem dla ślepych, ratunkiem ubogich, ojcem roztropnych i wszystkim dla wszystkich tak jak Apostoł.

4.  Chryste, co w niebie nagradzasz zasługi  świętych pasterzy i dajesz im chwałę,  pomóż nam dążyć za jego przykładem  drogą zbawienia.

5.  Tobie, o Zbawco i Królu wszechmocny, razem z Twym Ojcem i Duchem płomiennym, cześć, uwielbienie i chwała niech będzie teraz i zawsze.