Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia, Ty, który siedzisz na tronie z szafirów, istot tajemnych otoczony chórem, Boże chwały wielkiej.

2.  Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni, czynisz z obłoków posłuszne rydwany, jako swych posłów Ty kierujesz wichry, Boże Stworzycielu.

3.  Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym, Ojcze narodu Dawnego Przymierza, lud prowadziłeś przez czerwone wody, Boże ocalenia.

4.  Panie kapłanów, królów i proroków, Złota świątynia przybytkiem Twym była, Tyś jednak wybrał dom swój w naszych sercach, Boże miłosierdzia.

5.  Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą, dałeś nam Syna, co stał się człowiekiem; W Nim okazałeś głębię swej miłości, Boże odkupienia.

6.  Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebanie, Krwi swej purpurą przywrócił nam życie, dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu, Boże zmartwychwstania.