O Patriarcho Zakonu i dawco świętej Reguły

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  O Patriarcho Zakonu i dawco świętej Reguły, naucz nas kochać ubóstwo i wiernie je zachowywać. Abyśmy życiem świadczyli; Bóg nasz i wszystko jest nasze.2.  Naucz nas stromą iść drogą, która przez krzyż nas wprowadzi na szczyty chwały niebiańskiej; Naucz prawdziwej pokory, byśmy odważnie przed światem umieli Pana wyznawać.3.  Naucz płomiennej miłości, co serca żarem rozpala i wszystkich pragnie pociągnąć do tej jedynej Miłości, która nas kocha bezkońca, a nadal nie jest kochana.4.  Na Twoim ciele Pan wyrył znamiona Męki swej świętej, spraw, byśmy w sercu nosili te znaki cierpień Chrystusa, a w trudach i przeciwnościach w nich znajdowali oparcie.5.  O Trójco błogosławiona, niech Twoja łaska to sprawi, abyśmy wiernie szli drogą, którą Franciszek nam wskazał, i mogli Ciebie bez końca wysławiać tu i w wieczności.