Pokorny bracie Wawrzyńcze

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Pokorny bracie Wawrzyńcze, święty doktorze Kościoła, dusz przewodniku i chwało Serafickiego Zakonu.

2. Nakłoń swe ucho na prośby wszystkich, co sławią twe imię; bądź wspomożeniem dla braci w trudzie głoszenia Królestwa.

3. Tyś Zakonowi przewodził jako następca Franciszka; zechciej nań spojrzeć troskliwie, uproś potrzebne mu łaski.

4. Niechaj dobrymi synami cieszy wspólnotę Kościoła, wzrasta w świętości i łasce i Ewangelię rozgłasza.

5. Przykład Twój, święty Wawrzyńcze, niech nam otuchy dodaje, abyśmy patrząc na ciebie, naśladowali Chrystusa.

6. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, Ojciec i Syn i Duch Święty, pieśń uwielbienia niech przyjmie i nas zjednoczy w miłości.