Podwyższenie Krzyża Świętego


Introit

Nos autem gloriári opórtet in Cruce Dómini nostri Iesu Christi: in quo est salus, vita et resurréctio nostra: per quem salváti et liberáti sumus A myśmy się chlubić powinni Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa; w nim jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie nasze; przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

Ps 66:2

Deus misereátur nostri, et benedícat nobis: illúminet vultum suum super nos, et misereátur nostri.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto...
Nos autem gloriári...
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i niech nam błogosławi: niech nam ukaże pogodne oblicze i zmiłuje się nad nami.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...
A myśmy się chlubić powinni...
Nos autem gloriari

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus, qui nos hodiérna die Exaltatiónis sanctæ Crucis ánnua sollemnitáte lætíficas: præsta, quaesumus; ut, cuius mystérium in terra cognóvimus, eius redemptiónis praemia in coelo mereámur. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum... Boże, który w dniu dzisiejszym uweselasz nas doroczną uroczystością Podwyższenia Krzyża świętego, spraw prosimy,abyśmy mogli otrzymać w niebie owoce Tego, którego tajemnicę poznaliśmyna ziemi. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa...

Graduał i Alleluja

Christus factus est pro nobis oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis.
V. Propter quod et Deus exaltávit illum, et dedit illi nomen, quod est super omne nomen.
Chrystus stał się dla nas posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa.
Dlatego i Bóg wywyższył Go, i nadał Mu imię, przewyższające wszelkie imię.

Allelúia, allelúia.
V. Dulce lignum, dulces clavos, dúlcia ferens póndera: quæ sola fuísti digna sustinére Regem coelórum et Dóminum. Allelúia.
Alleluja, alleluja.
Słodkie drzewo,słodkie gwoździe, słodki na nich spoczął ciężar; samoś tylko było godne nosić Króla niebios i Pana. Alleluja.
Christus factus est

Dulce lignum

Ofertorium

Prótege, Dómine, plebem tuam per signum sanctæ Crucis ab ómnibus insídiis inimicórum ómnium: ut tibi gratam exhibeámus servitútem, et acceptábile fiat sacrifícium nostrum, allelúia. Osłaniaj, Panie, lud swój znakiem Krzyża Świętego od wszelkich zasadzek wszystkich nieprzyjaciół, abyśmy miłe Tobie hołdy składali i ofiara nasza stała się godna przyjęcia, alleluja.
Protege, Domine

Sekreta

Iesu Christi, Dómini nostri, Córpore et Sánguine saginándi, per quem Crucis est sanctifícátum vexíllum: quaesumus, Dómine, Deus noster; ut, sicut illud adoráre merúimus, ita perénniter eius glóriæ salutáris potiámur efféctu. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum... Gdy posilać się mamy Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który uświęcił sztandar Krzyża, błagamy Cię Panie, Boże nasz, jak zostaliśmy dopuszczeni do oddawania czci Krzyżowi, tak niechaj na wieki otrzymamy owoce jego chwalebnego Odkupienia. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa...

Komunia

Per signum Crucis de inimícis nostris líbera nos, Deus noster. Boże nasz, przez znak świętego Krzyża wyzwól nas od naszych nieprzyjaciół.
Per signum crucis

Pokomunia

Adésto nobis, Dómine, Deus noster: et, quos sanctæ Crucis lætári facis honóre, eius quoque perpétuis defénde subsídiis. Per Dominum nostrum Iesum Christum... Przybądź nam z pomocą Panie, Boże nasz i otaczaj nieustanną opieką tych, którym dajesz się cieszyć z oddawania czci Krzyżowi świętemu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.