V Ogólnopolski Festiwal Pieśni Sakralnej "Pater Noster" - Strzepcz 2019

Napisane w dniu 2019-01-23 00:25:02 przez jcuryllo.

Miejsce: Strzepcz
Data rozpoczęcia: 2019-06-15
RE G U L A M I N

V Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej
„Pater Noster” - Strzepcz 2019

Strzepcz  15 czerwca 2019 r.

 

I. ORGANIZATORZY :

 • Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu.
 • Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej
 • Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku,
 • Gdański Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
 • Starostwo Powiatowe w Wejherowie,
 • Szkoła Podstawowa w Strzepczu
 • Urząd Gminy w Lini,
 
Patronat honorowy - Biskup Pelpliński dr Ryszard Kasyna
 

II. CELE FESTIWALU:

 1. Prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych.
 2. Upowszechnianie wśród społeczeństwa wartościowych artystycznie utworów muzyki religijnej, w tym ukazujących treść modlitwy Pater Noster.
 3. Popularyzowanie polskiej i obcej twórczości chóralnej różnych epok.
 4. Konfrontacja osiągnięć, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.
 5. Wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między zespołami.
 

III. FORMA FESTIWALU

     1. Festiwal organizowany jest w formie konkursu chóralnego.
 

IV.  MIEJSCE I TERMIN FESTIWALU:

 1. V Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej „Pater Noster” odbędzie się 15 czerwca 2019  r. w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu ul. ks. Rotty 9. Początek godz. 9:00
 

 V.  WARUNKI  UCZESTNICTWA:

 
 1. Festiwal ma charakter konkursu.
 2. Uczestnikami Festiwalu mogą być amatorskie chóry i zespoły wokalne.
 3. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie w formie elektronicznej: wypełnionej karty zgłoszenia, zdjęcia chóru (wykorzystane będzie w folderze festiwalowym)  oraz dwóch dowolnych utworów z aktualnego programu chóru (np. mp3) na adres : biuro@paternosterfestiwal.pl  do dnia 31 marca 2019 r.
 4. Chóry i zespoły wokalne zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego złożonego z dowolnie wybranych, co najmniej trzech utworów wyłącznie o tematyce sakralnej.
 5. W programie konkursu dopuszcza się również wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem fortepianu.
 6.  Maksymalny czas wykonywanego programu nie powinien przekroczyć 15 minut  łącznie z wejściem i zejściem chóru; po jego przekroczeniu występ chóru nie będzie oceniany przez Jury.
 7. Organizatorzy Festiwalu zachęcają do uwzględnienia w repertuarze utworu opartego o tekst modlitwy „Pater Noster”. Jego wykonanie zostanie uhonorowane przez jury dodatkową nagrodą.
 8. Repertuar konkursowy przyjęty przez Radę Artystyczną nie może być zmieniony.
 9. O zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu zadecyduje Rada Artystyczna, a jej decyzja zostanie przekazana zainteresowanym chórom do 15 kwietnia 2019 r.
 10. Chóry i zespoły wokalne zakwalifikowane do udziału w festiwalu   przesyłają w formie elektronicznej  komplet partytur wykonywanych utworów.
 11. O kolejności przesłuchań konkursowych zadecyduje Komisja Artystyczna Festiwalu.
 
 1.  
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie amatorskie chóry i zespoły wokalne (dziecięce,  żeńskie, męskie, mieszane) w jednej z trzech kategorii: 
   - chóry kościelne
   - chóry świeckie
   - chóry akademickie
 
 
 
 1.  
 1. Program konkursowy oceniać będzie jury złożone z profesjonalnych muzyków powołane przez Organizatorów.
 2. Obrady Jury są tajne.
 3. Jury konkursu oceniać będzie: intonację, emisję głosu, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny.
 4. Decyzje Jury są ostateczne. Jury ma prawo do innego podziału nagród niż regulaminowy, w zależności od poziomu artystycznego programu konkursowego.
 5. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu.
 6. Dyrygenci chórów mogą poprosić o konsultację związaną  z wykonaniem programu po ogłoszeniu wyników.
 7.  
 1. Grand Prix – dla  najlepszego zespołu biorącego udział w konkursie, w postaci nagrody specjalnej oraz nagrody pieniężnej w wysokości 5000 zł.
 1.   Dla zwycięzców poszczególnych kategorii:
 2.  
 3.  
 4.  
 5. Wyróżnienia:
 1. za najlepiej wykonany utwór o tematyce „Pater Noster“ – Puchar Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku
 2. dla najlepszego dyrygenta konkursu wyjazd z Biurem Podróży „Kaszub Travel“ do Ziemi Świętej (Izrael)
 3. za najciekawszą prezentację utworu z towarzyszeniem fortepianu – puchar PZCHiO w Gdańsku
 1.  Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa w  Festiwalu.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród
 
 1.  
 1.  Inauguracja festiwalu nastąpi w dniu 15czerwca 2019  roku o godz. 9.00 w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu ul .ks. Rotty 9.
 2.  Część konkursowa festiwalu zakończy się uroczystą  Mszą św. w intencji uczestników Festiwalu o godz. 18.00, w czasie której chóry wspólnie wykonają „Gaude Mater Polonia”, a wytypowane chóry  wykonają po jednym utworze z repertuaru  religijnego przygotowanego na Festiwal.
 3. Po Mszy św.  zostaną ogłoszone wyniki, wręczone nagrody i dyplomy uczestnictwa oraz koncert laureatów.
 4. Chóry zakwalifikowane do udziału w konkursie wpłacają akredytację do dnia 10 maja 2019r. w wysokości: 300 zł. Kwota ta przeznaczona jest na cele organizacyjne i nie podlega zwrotowi. 
Raiffeisen Polbank 06 1750 0009 0000 0000 3924 9097
 1. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Zakwalifikowane chóry otrzymają wykaz bazy noclegowej w Strzepczu, Wejherowie i okolicy.
 2. Wszystkim zaproszonym do udziału w Festiwalu zespołom Komitet Organizacyjny zapewnia obiad i wodę mineralną.Ponadto dla uczestników festiwalu organizatorzy przygotowali ciekawe spotkania przedstawiające kulturę Kaszub.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie przez uczestników utworów muzycznych lub materiałów nutowych z naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich.       
 4. Zgłoszenie chóru do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania chóru dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania.
 5. Ewentualna rezygnacja z udziału w Festiwalu, zmiany w liczbie uczestników lub programach koncertowych winny być zgłoszone pisemnie lub telefonicznie Komitetowi Organizacyjnemu najpóźniej do dnia 15 maja 2019roku. Po tym terminie, w przypadku rezygnacji chóru z udziału w konkursie akredytacja nie zostaje zwrócona.
 
 
 
Zgłoszenia oraz wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:
 
biuro@paternosterfestiwal.pl
 
tel: 508 738 161
501 042 531
 
  
 

Źródło: V Ogólnopolski Festiwal Pieśni Sakralnej "Pater Noster" - Strzepcz 2019

Wcześniejsze Nowości

XXII Łódzki Festiwal Chóralny CANTIO LODZIENSIS

 
            W dniu 16 listopada 2019 r. odbędzie się w Łódzkim Domu Kultury  XXII Łódzki Festiwal Chóralny – CANTIO LODZIENSIS. Festiwal jest imprezą o zasięgu ogólnopolskim i posiada formułę konkursu, a jego zasadniczym celem jest popularyzacja…

VI Koncert kolęd

Koncert Kolęd na chór i orkiestrę smyczkową w opr. Macieja Małeckiego

Zapraszamy na wyjątkowy koncert kolęd opracowanych przez Macieja Małeckiego w wykonaniu Chóru Insieme i Orkiestry Kameralnej Fresco Sonare pod dyrekcją Moniki Bachowskiej - 20 stycznia o godz. 19 w kościele św. Katarzyny w Krakowie.