IV Festiwal Chórów „Skora-Song” Chojnów 2017

Napisane w dniu 2017-01-20 17:29:17 przez pawk100.

Miejsce: Chojnów , Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie (Rynek)
Data rozpoczęcia: 2017-06-09
Regulamin
  IV Festiwalu Chórów „Skora-Song” Chojnów 2017

 
Organizator:
  -  Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie
 
Współorganizatorzy:
  -  Polski Związek Chórów i Orkiestr - Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
  -  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie,
  -  Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej przy Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie.
 
Założenia i cele festiwalu:
 -  popularyzowanie muzyki chóralnej,
 -  budzenie postaw aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z kulturą muzyczną,
 -  podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych,
 -  dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów.
 
Termin i miejsce:
9 czerwiec (piątek) 2017  roku w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie (Rynek)
 
Warunki uczestnictwa:
W Festiwalu mogą wziąć udział chóry dziecięce (do 16 roku życia) i młodzieżowe (od 16 do 25 roku życia). Dopuszcza się udział 10% chórzystów nie mieszczących się w danej kategorii wiekowej.
Prezentowane utwory muszą być dostosowane swoją treścią i formą do powagi miejsca Festiwalu (kościół).
Każdy zespół chóralny wykonuje co najmniej 3 utwory, w tym 2 utwory a cappella. Wśród wybranych utworów zgłoszonych na Festiwal obowiązkowym jest dowolny  utwór Andrzeja Koszewskiego.
Czas prezentacji utworów (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) wynosi maksymalnie 20 min.
Repertuar zgłoszony na Festiwal nie może być zmieniony.
Wyklucza się stosowanie playbacków i półplaybacków.
Organizatorzy nie zapewniają instrumentów akompaniujących.
Wszystkie zespoły przygotowują  jeden utwór do wspólnego wykonania (chóry jednorodne - partie swoich głosów):
                   - Gaude Mater Polonia
                      (w opr. T. Klonowskiego;
                      http://www.psalmodia.pl/scores/8.GaudeMater.pdf; patrz załączniki 1 i 2)
 
Partytura w/w utworu znajduje się na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (MOKSiR) w Chojnowie (www.moksir.chojnow.eu) w zakładce Festiwal „Skora Song”
Na prośbę dyrygenta, po oficjalnym zakończeniu Festiwalu, istnieje możliwość spotkania z jurorami w celu omówienia prezentacji zespołu.
 
Zgłoszenie uczestnictwa:
Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony: www.chojnow.eu w zakładce MOKSiR.
Wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia proszę przesłać drogą elektroniczną na adres  mdk_chojnow@wp.pl aktualne nagranie chóru w formacie mp3 (jeden dowolny utwór).
Wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszenia należy także przesłać na adres:
              
     Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
     Ul. Małachowskiego 7
     59-225 Chojnów
 
     z dopiskiem: Festiwal Chórów „Skora-Song” 2017
 
Do karty zgłoszenia wysłanej pocztą tradycyjną należy dołączyć po trzy egzemplarze partytury każdego ze zgłoszonych na Festiwal utworów.
Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 05.05.2017.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy przeprowadzą eliminacje na podstawie przesłanych nagrań.
O zakwalifikowaniu, kolejności przesłuchań i miejscu rozśpiewania każdy chór zostanie powiadomiony drogą mailową na dwa tygodnie przed terminem Festiwalu.
 
Płatności:
-  Każdy zakwalifikowany zespół chóralny do dnia 02.06.2017 roku dokona wpłaty wpisowego w wysokości  15 zł od osoby na konto:
 
    PKO 93102030170000290203811726
 
    z dopiskiem: na organizację IV Festiwalu Chórów „Skora-Song” Chojnów 2017
 
-  Koszty związane z dojazdem zespoły pokrywają we własnym zakresie.
   Za nagrania radiowe i telewizyjne podczas konkursu oraz za dalsze ich odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry nie otrzymują honorariów.
-           Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu zespołu oraz późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału (TV, prasa, Internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.
- W przypadku nieprzewidzianych okoliczności ( mała ilość zgłoszeń) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Festiwalu
 
Jury:
-  Chóry oceniane będą w następujących kategoriach:
            kat I - Chóry dziecięce (do 16. roku życia)  
            kat II - Chóry młodzieżowe (od 16. do 25. roku życia)
-  Występy festiwalowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatora Festiwalu.
-  Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
-  Przedmiotem oceny prezentacji chóralnych będzie:
  
     - dobór repertuaru,
     - ogólny wyraz artystyczny,
     - emisja głosu,
     - skala trudności utworów,
     - interpretacja,
     - walory brzmieniowe,
     - intonacja.
 
Nagrody:
- Nagrody będą przyznawane według uzyskanej punktacji:
 
    Grand Prix dla najlepszego chóru wyłonionego ze wszystkich zespołów.
 
     - I miejsce – 91-100 punktów
     - II miejsce – 81-90 punktów
     - III miejsce – 70-80 punktów
 Nagroda Grand Prix jest nagrodą finansową; jej  wysokość będzie uzależniona od środków pozyskanych  przez organizatora.
Pozostałe nagrody mogą być rzeczowe lub finansowe,
-  każdy zespół biorący udział w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa,
-  nie przewiduje się nagród ex aequo.
 
Program Festiwalu:
8:00 – 10:00 – przyjazd, rejestracja zespołów (miejsce rejestracji zostanie podane w odrębnym komunikacie)
-  10:00 – 10:15 - Inauguracja Festiwalu,
-  10:15 – 13:15 - przesłuchania zespołów chóralnych,
-  13:15 – 15:15 - przerwa (posiłek)
-  15:15 – 16:00 - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, koncert laureatów Festiwalu,  
    wspólne wykonanie utworu finałowego, zakończenie IV Festiwalu Chórów „Skora-Song” Chojnów 2017; spotkanie dyrygentów z jurorami Festiwalu.
 
Organizatorzy zapewniają:
-  zimne i ciepłe napoje; poczęstunek,
-  opiekuna dla każdego zespołu chóralnego,
-  parking dla autokarów i samochodów osobowych uczestników Festiwalu.
 
 
                                                                                                                         Organizator
                                                          Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w ChojnowieŹródło: IV Festiwal Chórów „Skora-Song” Chojnów 2017

Wcześniejsze Nowości

Koncert kolęd w Gliwicach

Spotkajmy się wszyscy na koncercie kolęd.

Mrowisko, 20.12 g. 19:00

Zapraszamy!

Msza Góralska

"Ojczyzna moja tam..." Ars Cantata i goście specjalni. Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy na koncert poświęcony I.J. Paderewskiemu oraz K.K. Baczyńskiemu. Usłyszeć będzie można pieśni Paderewskiego do tekstów Adama Asnyka i Adama Mickiewicza oraz utwory chóralne do wierszy Baczyńskiego. Wysłuchać będzie można również…