Dixit Angelus ad Maríam

Die 20 decembris
Ant. ad communionem Lc 1, 31

Dixit Angelus ad Maríam:
Ecce concípies et páries fílium,
et vocábis nomen eius Iesum.

20 grudnia
Antyfona na komunię Łk 1, 31

Anioł powiedział do Maryi:
Oto poczniesz i porodzisz Syna,
któremu nadasz imię Jezus.