Lætábimur in salutári tuo

Dominica XXX "per annum"
Ant. ad communionem Cf. Ps 19, 6

Lætábimur in salutári tuo,
et in nómine Dei nostri magnificábimur.

Vel: Eph 5, 2

Christus diléxit nos, et trádidit semetípsum pro nobis,
oblatiónem Deo in odórem suavitátis.

XXX Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 20 (19), 6

Będziemy się radować ze zbawienia
i wielbić imię Pana Boga naszego.

Albo: Ef 5, 2

Chrystus nas umiłował
i samego siebie wydał za nas w ofierze
na wdzięczną wonność Bogu.