Dum médium siléntium tenérent ómnia

Die 30 decembris
Ant. ad introitum Sap 18, 14-15

Dum médium siléntium tenérent ómnia,
et nox in suo cursu médium iter habéret,
omnípotens sermo tuus, Dómine,
de cælis a regálibus sédibus venit.

30 grudnia
Antyfona na wejście Mdr 18, 14-15

Gdy wszystko było pogrążone w głębokim milczeniu,
a noc w swym biegu dosięgła połowy drogi,
wszechmocne Słowo Twoje, Panie,
zstąpiło z nieba, z królewskiego tronu.