Púeri Hebræórum vestiménta

Dominica in Palmis de Passione Domini

Púeri Hebræórum vestiménta prosternébant in via,
et clamábant dicéntes: Hosánna fílio David;
benedíctus, qui venit in nómine Dómini.

Quæ pro opportunitate repetitur inter strophas huius psalmi.


Psalmus 46Omnes gentes, pláudite mánibus,
iubiláte Deo in voce exsultatiónis,
quóniam Dóminus Altíssimus, terríbilis,
rex magnus super omnem terram.

(Repetitur antiphona)


Subiécit pópulos nobis,
et gentes sub pédibus nostris.
Elégit nobis hereditátem nostram,
glóriam Iacob, quem diléxit.
Ascéndit Deus in iúbilo,
et Dóminus in voce tubæ.

(Repetitur antiphona)


Psállite Deo, psállite;
psállite regi nostro, psállite.
Quóniam rex omnis terræ Deus,
psállite sapiénter.

(Repetitur antiphona)


Regnávit Deus super gentes,
Deus sedet super sedem sanctam suam.
Príncipes populórum congregáti sunt
cum pópulo Dei Abraham,
quóniam Dei sunt scuta terræ:
veheménter elevátus est.

(Repetitur antiphona)

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

Dzieci żydowskie uścielały sukniami drogę
i głośno wołały: Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

Antyfonę można powtarzać po poszczególnych wersetach psalmu.


Psalm 46Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu!
Bo Pan najwyższy i straszliwy
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

(Powtórzenie antyfony)


On nam poddaje narody
i ludy rzuca pod nasze stopy.
Wybiera nam na dziedzictwo
chlubę Jakuba, którego miłuje.
Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.

(Powtórzenie antyfony)


Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie.

(Powtórzenie antyfony)


Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
Połączyli się władcy narodów
z ludem Boga Abrahama,
Bo możni świata należą do Boga,
On zaś jest najwyższy.

(Powtórzenie antyfony)