Púeri Hebræórum

Dominica in Palmis de Passione Domini

Púeri Hebræórum, portántes ramos olivárum,
obviavérunt Dómino, clamántes et dicéntes:
Hosánna in excélsis.

Quæ pro opportunitate repetitur inter strophas huius psalmi.


Psalmus 23

Dómini est terra et plenitúdo eius,
orbis terrárum et qui hábitant in eo.
Quia ipse super mária fundávit eum
et super flúmina firmávit eum.

(Repetitur antiphona)


Quis ascéndet in montem Dómini,
aut quis stabit in loco sancto eius?
Innocens mánibus et mundo corde,
qui non levávit ad vana ánimam suam,
nec iurávit in dolum.

(Repetitur antiphona)


Hic accípiet benedictiónem a Dómino
et iustificatiónem a Deo salutári suo.
Hæc est generátio quæréntium eum,
quæréntium fáciem Dei Iacob.

(Repetitur antiphona)


Attóllite, portæ, cápita vestra,
et elevámini, portæ æternáles,
et introíbit rex glóriæ.
Quis est iste rex glóriæ?
Dóminus fortis et potens,
Dóminus potens in prœlio.

(Repetitur antiphona)


Attóllite, portæ, cápita vestra,
et elevámini, portæ æternáles,
et introíbit rex glóriæ.
Quis est iste rex glóriæ?
Dóminus virtútum ipse est rex glóriæ.

(Repetitur antiphona)

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

Dzieci Żydowskie wyszły naprzeciw Pana niosąc gałązki oliwne
i głośno wołając:
Hosanna na wysokości!

Antyfonę można powtarzać po poszczególnych wersetach psalmu.


Psalm 24(23)

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

(Powtórzenie antyfony)


Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, +
którego dusza nie lgnęła do marności
i nie przysięga kłamliwie.

(Powtórzenie antyfony)


On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

(Powtórzenie antyfony)


Bramy, podnieście swe szczyty, +
unieście się, odwieczne podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały!
Któż jest tym Królem chwały? +
Pan dzielny i potężny,
Pan potężny w boju.

(Powtórzenie antyfony)


Bramy, podnieście swe szczyty, +
unieście się, odwieczne podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały!
Któż jest tym Królem chwały?
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.

(Powtórzenie antyfony)