Ante sex dies sollémnis Paschæ

Dominica in Palmis de Passione Domini
Ant. ad introitum Cf. Io 12, 1.12-13; Ps 23, 9-10

Ante sex dies sollémnis Paschæ,
quando venit Dóminus in civitátem Ierúsalem,
occurrérunt ei púeri:
et in mánibus portábant ramos palmárum
et clamábant voce magna, dicéntes:
Hosánna in excélsis:
Benedíctus, qui venísti in multitúdine misericórdiæ tuæ.

Attóllite, portæ, cápita vestra,
et elevámini, portæ æternáles,
et introíbit rex glóriæ.
Quis est iste rex glóriæ?
Dóminus virtútum ipse est rex glóriæ.
Hosánna in excélsis:
Benedíctus, qui venísti in multitúdine misericórdiæ tuæ.

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
Antyfona na wejście Ps 24 (23), 9-10

Sześć dni przed uroczystością Paschy,
gdy Pan Jezus wchodził do Jeruzalem,
dzieci wyszły Mu na spotkanie,
w rękach niosły gałązki palmowe
i głośno wołały:
Hosanna na wysokości.
Bądź błogosławiony, Panie, który przychodzisz, aby nam okazać miłosierdzie.

Bramy, podnieście swe szczyty
unieście się, odwieczne podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały.
Któż jest tym Królem chwały?
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Hosanna na wysokości.
Bądź błogosławiony, Panie, który przychodzisz, aby nam okazać miłosierdzie.