Omnis qui vivit et credit in me

Dominica V in Quadragesima
Ant. ad communionem

Quando legitur Evangelium de Lazaro: Io 11, 26

Omnis qui vivit et credit in me,
non moriétur in ætérnum, dicit Dóminus.

Quando legitur Evangelium de muliere adultera: Io 8, 10-11

Nemo te condemnávit, múlier? Nemo, Dómine.
Nec ego te condemnábo: iam ámplius noli peccáre.

Quando legitur aliud Evangelium: Io 12, 24-25

Amen, amen dico vobis: Nisi granum fruménti
cadens in terram mórtuum fúerit, ipsum solum manet;
si autem mórtuum fúerit, multum fructum affert.

V Niedziela Wielkiego Postu
Antyfona na komunię

Jeżeli odczytano Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza: J 11, 26

Każdy, kto żyje i we wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki.

Jeżeli odczytano Ewangelię o cudzołożnej niewieście: J 8, 10-11

Niewiasto, nikt ciebie nie potępił? * Nikt, Panie.
I ja ciebie nie potępiam,
od tej chwili już nie grzesz.

Jeżeli odczytano inną Ewangelię: J 12, 24-25

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze,
zostanie tylko samo,
ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.