Dóminus linívit óculos meos

Dominica IV in Quadragesima
Ant. ad communionem

Quando legitur Evangelium de cæco nato: Cf. Io 9, 11

Dóminus linívit óculos meos:
et ábii, et lavi, et vidi, et crédidi Deo.

Quando legitur Evangelium de filio prodigo: Lc 15, 32

Opórtet te, fili, gaudére,
quia frater tuus mórtuus fúerat, et revíxit;
períerat, et invéntus est.

Quando legitur aliud Evangelium: Cf. Ps 121, 3-4

Ierúsalem, quæ ædificátur ut cívitas,
cuius participátio eius in idípsum.
Illuc enim ascendérunt tribus, tribus Dómini,
ad confiténdum nómini tuo, Dómine.

IV Niedziela Wielkiego Postu
Antyfona na komunię

Jeżeli odczytano Ewangelię o niewidomym od urodzenia: Por. J 9, 11

Pan dotknął moich oczu,
poszedłem, obmyłem się, przejrzałem i uwierzyłem Bogu.

Jeżeli odczytano Ewangelię o synu marnotrawnym: Łk 15, 32

Synu, trzeba się weselić,
gdyż brat twój był umarły, a znów ożył,
zaginął, a odnalazł się.

Jeżeli odczytano inną Ewangelię: Ps 122(121), 3-4

Jeruzalem wzniesione jak miasto
gęsto i ściśle zabudowane.
Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby wielbić imię Pana.