Regulamin

Ogólnie o serwisie

1. Rejestrując się w Serwisie musicamsacram.pl Użytkownik akceptuje w pełni regulamin.
2. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i edycji danych osobowych.
4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z korzystania z niniejszego serwisu, tj. pozyskanie loginu i hasła przez osoby trzecie itd., błędy w psalmach, ich czasową niedostępność, niepoprawność itd.
5. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, każdy Użytkownik ma obowiązek zaznajomić się z nimi. Po wprowadzeniu zmian do regulaminu, obowiązują one od dnia ich wprowadzenia. Każdy Użytkownik, który nie zgadza się z nową treścią regulaminu, proszony jest o zgłoszenie tego faktu administratorowi i zaprzestanie korzystania z portalu. Jednocześnie domniemywa się zgodę na obowiązywanie regulaminu w przypadku jego milczącego przyjęcia przez Użytkownika.
6. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania.
7. Kontakt z administratorem: admin@musicamsacram.pl
8. Każdy Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym w celach marketingowych i reklamowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10. Każda próba ataku na serwis może spowodować zbanowanie Użytkownika oraz podanie sprawy do odpowiednich władz państwowych.

Zasoby nutowe

11. Każdy Użytkownik ma prawo do korzystania z opublikowanych przez nas materiałów nutowych, przy czym musi respektować prawo kraju, na którego terytorium się znajduje. Udostępnione przez nas utwory są legalne do pobrania w Polsce, niekoniecznie jednak tak musi być w innych państwach.
12. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za złamanie przez Użytkownika punktu 11. niniejszego regulaminu, błędy w udostępnianych publikacjach lub brak jakiejś ich części.
13. Zabrania się masowego pobierania nut, śpiewów chorałowych lub pieśni. Każda taka próba grozi zbanowaniem Użytkownika (a w szczególnych przypadkach podaniem sprawy do odpowiednich władz państwowych), podobnie jak każde nieuczciwe zachowanie wobec nas i naszej pracy. W przypadku chęci wykonania wydruku (lub pobrania materiałów nutowych) w znacznej ilości (pow. 50 sztuk) prosimy o kontakt z administratorem: admin@musicamsacram.pl.
14. Korzystanie ze Śpiewnika jest dobrowolne. Mimo naszych ogromnych starań nie gwarantujemy, że wszystkie pieśni są dopuszczone do użytku w Liturgii. Nie gwarantujemy również, że nasze wersje są powszechnie obowiązującymi i zatwierdzonymi przez odpowiednie władze.

Propozycje pieśni oraz propria

15. Każdy Użytkownik ma prawo korzystać z oferowanych przez nas propozycji śpiewów oraz utworów organowych. Ich doborem zajmują się specjaliści, jednak nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki lub błędy.

Kalendarz Organisty

16. Każdy Użytkownik ma prawo do korzystania z naszego systemu "Kalendarz Organisty".
17. Nie odpowiadamy za ewentualne dane utracone w ten sposób lub skradzione przez przestępcę Internetowego.
18. Serwis nie ponosi odpowiedzialności również za czasową niedostępność ww. systemu.

Konto email

19. Każdy Użytkownik serwisu może ubiegać się o utworzenie dla niego konta pocztowego w postaci imie.nazwisko@musicamsacram.pl. Aby to uczynić należy napisać prośbę o utworzenie konta pocztowego do administratora serwisu.
20. Użytkownik może otrzymać konto o pojemności od 10MB do 300MB, w zależności od jego potrzeb (proszę napisać sugerowaną pojemność w prośbie do administratora), przy czym może ona zostać zwiększona po pewnym czasie.
21. Zabrania się korzystania z konta pocztowego w sposób niezgodny z polskim prawem oraz tzw. Netykietą, w tym zabrania się rozsyłania spamu, pornografii oraz wulgarnych wiadomości itp.
22. W przypadku postępowania sądowego wobec Użytkownika administrator postępuje zgodnie z polskim prawem i może udostępnić dane do konta pocztowego odpowiednim organom państwowym.

Newsletter i mailing

23. Wiadomości wysyłane przez musicamsacram.pl mogą pochodzić tylko z adresu admin@musicamsacram.pl (mail administracyjny), no-reply@musicamsacram.pl - lub ewentualnie z musicam.sacram.pl@gmail.com.
24. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania wiadomości mailowych od serwisu.

Forum i tablica ogłoszeń

25. Moderator może pozbawić czasowo lub trwale Użytkownika prawa do korzystania z usług serwisu, jeśli zachowanie Użytkownika narusza niniejszy regulamin, przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a także normy obyczajowe lub moralne, a ponadto:
26. W razie niedostosowania się do ostrzeżeń moderatora, moderator może zbanować IP lub zablokować konto użytkownika.
27. Użytkownik, który nie zgadza się z decyzją moderatora, może swoje racje przedstawić w mailu wysłanym na adres moderatora, moderator zastrzega, ze nie będzie odpowiadał na każdego maila.

Baza organów

28. Osoba dodająca opis organów do bazy instrumentów oświadcza, że jest jego autorem oraz posiada do niego pełne prawa, w tym wymagane pozwolenia.
29. Punkt 28. dotyczy również przesyłanych zdjęć.
30. Osoba przesyłająca opis lub zdjęcia przekazuje Serwisowi pełne prawa do ich dowolnego przetwarzania, modyfikacji i wykorzystania.
31. Moderator zastrzega sobie prawo do poprawy błędów językowych, stylistycznych i graficznych (zły układ itp.).
32. Serwis nie odpowiada za ewentualną utratę przesłanych danych.
33. Serwis zastrzega sobie, że zatwierdzane będą tylko opisy treściwe, sporządzone w wysokim stopniu estetycznym i bez rażących błędów merytorycznych.
34. Serwis zezwala na wykorzystanie zgromadzonych materiałów tylko na użytek prywatny. Przedruk (w tym publikacja w Internecie lub gazetkach parafialnych) wymaga dodatkowej zgody.

Melodie lokalne i pieśni do świętych

35. Osoba przesyłająca do nas ww. materiały oświadcza, że posiada do tego prawa.
36. Moderator zastrzega sobie prawo do poprawy błędów językowych, stylistycznych i graficznych (zły układ itp.).
37. Moderator zastrzega sobie prawo do zmiany formatu przesłanego pliku lub sporządzania nowych na podstawie przesłanego.
38. Serwis nie odpowiada za ewentualną utratę przesłanych danych.
39. Serwis zastrzega sobie, że zatwierdzane będą tylko opisy treściwe, sporządzone w wysokim stopniu estetycznym i bez rażących błędów merytorycznych.
40. Serwis zastrzega sobie możliwość dowolnego użycia przesłanych materiałów w przyszłości, w tym w celu wydania drukowanej publikacji.
41. Serwis zezwala na wykorzystanie zgromadzonych materiałów tylko na użytek prywatny. Przedruk (w tym publikacja w Internecie lub gazetkach parafialnych) wymaga dodatkowej zgody.

Komunikator oraz Znajomi

42. Użytkownik w każdej chwili może przestać korzystać z oferowanego przez nas Komunikatora oraz modułu Znajomych poprzez ustawienie Widoczności profilu na opcję "ukryty" w Edycji profilu oraz usunięciu swoich znajomych.
43. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać przez Komunikator żadnych wrażliwych danych, np. numerów kont bankowych lub numerów PESEL.
44. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać przez Komunikator wiadomości niezgodnych z polskim prawem lub prawem obyczajowym, w szczególności: materiałów łamiących prawo autorskie, zawierających pornografię czy nakłaniających do kupna lub spożycia narkotyków.

Darowizny

45. Każda osoba może dokonać wpłaty darowizny na konto PayPal o identyfikatorze donate@musicamsacram.pl lub na konto bankowe o numerze 47 1050 1227 1000 0092 4665 1302 (ING PL).
46. Darowizna o wartości co najmniej 10 zł skutkuje otrzymaniem gratisu polegającego na wyłączeniu wyświetlania reklam na wskazanym koncie w serwisie MusicamSacram.pl przez następny miesiąc kalendarzowy.
47. Następny miesiąc oznacza miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu kalendarzowym, w którym dokonano wpłaty.
48. Brak reklam dotyczy tylko reklam z Google AdSense umieszczonych bezpośrednio przez serwis MusicamSacram.pl. W szczególności nie mamy wpływu na reklamy z serwisu niedziela.pl
49. Nie ma górnej granicy wartości darowizny. Miesiące bez reklam nie kumulują się wraz ze wzrostem wartości darowizny.
50. Po włączeniu miesiąca bez reklam nie ma możliwości przeniesienia go na inne konto.
51. W tytule darowizny proszę wpisać swój email lub login w serwisie MusicamSacram.pl Można też przesłać go na adres admin@musicamsacram.pl załączając np. numer transakcji lub potwierdzenie przelewu. 
52. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania konta w serwisie MusicamSacram.pl brak reklam nie zostanie włączony i przepada.
53. Brak reklam jest dostępny dopiero po zalogowaniu się na swoje konto. W przypadku braku konta wyłączenie reklam przepada.
54. Użytkownikowi przysługuje zrezygnowanie z braku reklam.