Uroczystość Bożego Ciała Msza TrydenckaIntroit

Ps 80, 17

Cibavit eos ex adipe frumenti, alleluia : et de petra, melle saturavit eos, alleluia, alleluia, alleluia. Karmił ich pszenicą przewyborną, alleluja. A z opoki miodem nasycił ich, alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 80, 2

Exsultate Deo adiutori nostro : iubilate Deo Iacob.
Gloria Patri...
Cibavit eos...
Śpiewajcie z radością Bogu, mocy naszej, wznoście okrzyki Bogu Jakuba.
Chwała Ojcu...
Karmił ich...
Cibavit eos

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti : tribue, quaesumus, ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria venerari ; ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus : Qui vivis et regnas... Boże, Tyś w przedziwnym Sakramencie pamiątkę nam zostawił męki swojej: daj nam, prosimy, tak uczcić świętą Tajemnicę Ciała i Krwi Twojej, abyśmy ustawicznie w nas odczuwali owoc odkupienia Twego. Który żyjesz i królujesz...

Lekcja

1 Kor 1, 11

Graduał i Alleluja

Ps 144, 15-16

Oculi omnium in te sperant, Domine : et tu das illis escam in tempore opportuno.
Aperis tu manum tuam : et imples omne animal benedictione.
Oczy wszystkich z ufnością patrzą na Ciebie Panie; Ty dajesz im pokarm we właściwej porze. Otwierasz rękę swoją i napełniasz wszystko, co żyje, błogosławieństwem.

Ps 6, 56-57

Alleluia, alleluia. Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus : qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet et ego in eo. Ciało moje prawdziwe jest pokarmem, Krew moja prawdziwie jest napojem. Kto pożywa Ciało moje i pije Krew moją, we Mnie mieszka, a ja w nim.
Oculi omnium


Caro mea Lauda Sion salvatorem

Ewangelia

J 6, 56-59

Ofertorium

Kpł 21, 6

Sacerdotes Domini incensum et panes offerunt Deo : et ideo sancti erunt Deo suo, et non polluent nomen eius, alleluia. Kapłani Pańscy kadzenie i chleb składają Bogu w ofierze, przeto świętymi być powinni wobec Boga swego, by nie zhańbili Jego Imienia, alleluja.
Sacerdotes Domini

Sekreta

Ecclesiae tuae, quesumus, Domine, unitatis et pacis propitius dona concede : quae sub oblatis muneribus mystice designatur. Per Dominum nostrum... Prosimy Ciebie, Panie, użycz łaskawie Kościołowi Twemu darów jedności i pokoju, które mistycznie wyraża ofiara przez nas składana. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

1 Kor 11, 26-27

Quotiescumque manducabitis panem hunc, et calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis, donec veniat : itaque quicumque manducaverit panem, vel biberit calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini, alleluia. Ilekroć będziecie ten chleb jedli i kielich pili, śmierć Pańską opowiadać będzie-cie, aż On przyjdzie. Ktokolwiek by przeto chleb ten pożywał lub kielich Pański pił niegodnie, winien będzie Ciała i Krwi Pańskiej, alleluja.
Quotiescumque

Pokomunia

Fac nos, quaesumus, Domine, divinitatis tuae sempiterna fruitione repleri : quam pretiosi Corporis et Sanguinis tui temporalis perceptio praefigurat : Qui vivis et regnas... Spraw, prosimy Cię Panie, aby w wieczności napełniała nas radość z posiadania Bóstwa Twojego, co wyobraża już doczesne spożycie przenajświętszego Ciała i Krwi Twojej, który żyjesz i królujesz...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!