Uroczystość Chrystusa Króla Msza TrydenckaIntroit

Ap 5, 12; 1, 6

Dignus est Agnus, qui occisus est, accipere virtutem, et divinitatem, et sapientiam, et fortitudinem, et honorem. Ipsi gloria, et imperium in saecula saeculorum. Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać moc i boskie hołdy, i siłę, i cześć. Jemu chwała i panowanie po wszystkie wieki.

Ps 71, 1

Deus, iudicium tuum Regi da : et iustitiam tuam Filio Regis.
Gloria Patri...
Dignus est...
Boże, daj swój sąd Królowi i Synowi Króla Twoją sprawiedliwość.
Chwała Ojcu...
Godzien jest...
Dignus est Agnus

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Omnipotens sempiterne Deus, qui in dilectio Filio tuo universorum Rege, omnia instaurare voluisti : concede propitius ; ut cuncte familiae gentium, peccati vulnere disgregatae, eius suavissimo subdantur imperio: Qui tecum vivit et regnat... Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko odnowić w umiłowanym Synu Twoim jako Królu wszechrzeczy, spraw łaskawie, aby rodziny narodów rozdzielone na skutek ran grzechowych, poddały się Jego najsłodszemu panowaniu: Który z Tobą żyje i króluje...

Lekcja

Kol 1, 12-20

Graduał i Alleluja

Ps 71, 8.11

Dominabitur a mari usque ad mare, et
a flumine usque a terminos orbis terrarum. Et adorabunt eum omnes reges terrae : omnes gentes servient ei.
Panować będzie od morza do morza
i od rzeki aż po krańce ziemi. I uwielbią Go wszyscy królowie, wszystkie narody będą Mu służyły.

Dn 7, 14

Allelluia, Alleluia. Potestas eius, potestas aeterna, quae non auferetur : et regnum eius, quod non corrumpetur. Alleluia. Alleluja, alleluja. Władza Jego to władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo Jego nigdy nie zaginie. Alleluja
Dominabitur


Potestas

Ewangelia

J 18, 33-37

Ofertorium

Ps 2,8

Postula a me, et dabo tibi gentes hereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terrae. Żądaj ode mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi w Twoje posiadanie.
Postula a me

Sekreta

Hostiam tibi, Domine, reconciliationis offerimus : praesta, quaesumus, ut quem sacrificiis praesentibus immolamus, ipse cunctis gentibus unitatis et pacis dona concedat, Iesus Christus Filius tuus, Dominus noster : Qui tecum vivit et regnat... Ofiarujemy Ci, Panie, żertwę jednającą ludzi z Tobą, spraw, aby Ten, którego w tej ofierze składamy, użyczył wszystkim narodom daru jedności i pokoju: Jezus Chrystus Syn Twój, Pan nasz. Który z Tobą żyje i króluje...

Prefacja O Chrystusie Królu

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus : Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący i wieczny Boże.
Qui unigenitum Filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Sacerdotem aeternum et universorum Regem, oleo exsultationis unxisti : ut, seipsum in ara crucis, hostiam immaculatam et pacificam offerens, redemptionis humanae sacramenta perageret : et suo subiectis imperio omnibus creaturis, aeternum et universale regnum immensae tuae tra-deret Maiestati : regnum veritatis et vitae ; regnum sanctitatis et gratiae ; regnum iustitiae, amoris et pacis. Tyś namaścił olejem wesela Jednorodzonego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, wiekuistego Kapłana i Króla wszechświata, aby dopełnił tajemnicy Odkupienia rodzaju ludzkiego ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża jako niepokalaną ofiarę pojednania i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, przekazał nie-skończonemu Majestatowi Twojemu wieczne i powszechne królestwo: Królestwo prawdy i życia, królestwo światłości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae cantibus sine fine dicentes: Przeto z Aniołami i Archaniołami, Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twojej chwale, bez końca wołając:

Komunia

Ps 28, 10-11

Sedebit Dominus Rex in aeternum : Dominus benedicet populo suo in pace. Pan zasiądzie jako król na wieki. Pan obdarzy lud swój pokojem.
Sedebit Dominus

Pokomunia

Immortalitatis alimoniam consecuti, quesumus, Domine : ut, qui sub Christi Regis vexillis militare gloriamur, cum ipso, in caelesti sede, iugiter regnare possimus : Qui tecum vivit et regnat... Po przyjęciu pokarmu, który jest zadatkiem nieśmiertelności, prosimy Cię, Panie, abyśmy dostąpiwszy zasz-czytu pełnienia służby pod sztandarami Chrystusa Króla, mogli wraz z Nim w siedzibach niebieskich królować na wieki: Który z Tobą żyje i króluje...


Opracowano na podstawie introibo.pl i gregobase.selapa.net oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!