X Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Msza TrydenckaIntroit

Ps 54, 17.18.20.23

Dum clamarem ad Dominum, exaudivit vocem meam, ab his, qui appropinquant mihi: et humiliavit eos, qui est ante saecula, et manet in aeternum : iacta cogitatum tuum in Domino, et in ipse te enutriet. Kiedy wołałem do Pana, wysłuchał moją skargę przeciw gnębicielom moim; i poniżył hardych Ten, co króluje od wieków i żyje wiecznie. Porucz swoją troskę Panu, On sam o tobie mieć będzie pieczę.

Ps 54, 2-3

Exaudi, Deus, orationem meam, et ne despexeris deprecationem meam: intende mihi, et exaudi me.
Gloria Patri...
Cum clamarem...
Usłysz, o Boże, modlitwę moją, a nie gardź moim błaganiem : wejrzyj na mnie i wysłuchaj mnie.
Chwała Ojcu...
Kiedy wołałem...
Dum clamarem

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus, qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifestas : multiplica super nos misericordiam tuam; ut, ad tua promisa currentes, caelestium bonorum facias esse consortes. Per Dominum nostrum... Boże, Ty szczególniej swą wszechmoc objawiasz w zmiłowaniu i przebaczaniu, pomnóż w nas łaski miłosierdzia Twego, abyśmy biegnąc ku Twoim obietnicom, stali się uczestnikami darów niebiańskich. Przez Pana naszego...

Lekcja

1Kor 12, 2-11

Graduał i Alleluja

Ps 16, 8.2

Custodi me, Domine, ut pupillam oculi: sub umbra alarum tuarum protege me. De vultu tuo iudicium meum prodeat: oculi tui videant aequitatem. Strzeż mnie, Panie, jak źrenicy oka; ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. Od Ciebie niech wyjdzie wyrok w mej sprawie, oczy Twe widzą, gdzie słuszność.

Ps 64, 2

Alleluia, alleluia. Te decet hymnus, Deus, in Sion: et tibi redetur votum in Ierusalem. Alleluia. Alleluja, alleluja. Ciebie należy, Boże, wielbić na Syjonie, Tobie dopełniać ślubu w Jeruzalem. Alleluja.
Custodi me


Te decet hymnus

Ewangelia

Łk 18, 9-14

Ofertorium

Ps 24, 1-3

Ad te, Domine, levavi animam meam: Deus meus, in te confido, non erubescam: neque irrideant me inimici mei: etenim universi, qui te exspectant, non confundentur. Do Ciebie, Panie, wznoszę serce moje, Boże mój, Tobie ufam, nie będę zawstydzony. Niech się nie śmieją ze mnie wrogowie moi, gdyż nie dozna zawodu, kto zdał się na Ciebie.
Ad te, Domine, levavi

Sekreta

Tibi, Domine, sacrificia dicata reddantur, quae sic ad honorem nominis tui deferenda tribuisti, ut eadem remedia fieri nostra preastares. Per Dominum nostrum... Niechaj Ci będą poświęcone te ofiary, Panie, skoro je tak składać zezwoliłeś na chwałę imienia Twego, aby nam za lekarstwo posłużyły. Przez Pana naszego...

Prefacja O Trójcy Przenajświętszej

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże;
Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur aequalitas. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie.
Quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare cotidie, una voce dicentes: Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

Komunia

Ps 50, 21

Acceptabis sacrificium iustitiae, oblationes, et holocausta, super altare tuum, Domine. Mile przyjmiesz doskonałą ofiarę na ołtarzu Twoim, Panie, dary i całopalenia.
Acceptabis sacrificium iustitiae

Pokomunia

Quaesumus, Domine Deus, noster: ut, quos divinis reparare non desinis sacramentis, tuis non destituas benignus auxiliis. Per Dominum nostrum... Prosimy Cię, Panie, Boże nasz! Nie odmawiaj nam łaskawej Twej pomocy, skoro nieustannie Boskim Sakramentem nas posilasz. Przez Pana naszego...


Opracowano na podstawie introibo.pl i sanctamissa.org oraz za ich pisemną zgodą.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!